เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา
  ค้นหางานราชการ :    


งานราชการ > องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำน...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------------------------------
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 ๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
 ๒. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑  อัตรา
 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
   ๑. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๑  อัตรา
 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา จึงประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้
 ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทุกตำแหน่งต้อง มีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
 ๑) มีสัญชาติไทย
 ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น  เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรค ที่เป็นลักษณะ  ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
 ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค      การเมือง
 ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ของรัฐ
 ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานจ้างของส่วนราชการพนักงานจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/1.2 คุณสมบัติ...

  ๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ๑) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุก สาขาที่ ก.พ. ก.ค.   หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 ๑) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ตำแหน่งคนงานทั่วไป
 ๑) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

          ๒.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ภาคผนวก ก)
 ๓. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
  สำหรับการสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วย ตนเองได้ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 6 มกราคม ๒๕๕9 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน    ไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
 ๔.๒  สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย    จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 สำหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร สอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนองค์การ บริหารส่วนตำบลบางศาลาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มี สิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบตรวจสอบสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง WWW.BANGSALA.GO.TH ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕9 ( ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ) 
 ๖.๑ ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
 ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อกางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 ๒) นำบัตรประจำตัวประชน และบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย
 ๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  โดยเคร่งครัด
 ๔) ต้องไม่กระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ    เกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้การอนุญาตให้เข้าสอบและ    คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุก วิชาได้
 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
              ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้        ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ)
 ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธี  สอบข้อเขียน 
 ๗.๒.๑ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ระเบียบ ข้อกฎหมาย งานนโยบายและแผน การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์     นโยบายและแผน)
 ๗.๒.๒ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ความรู้ด้าน พัสดุ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ ที่
                          เกี่ยวข้อง (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ)
 ๗.๒.๓ ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (เฉพาะตำแหน่งคนงานทั่วไป)
 ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 จะใช้วิธีประเมินสมรรถนะผู้เข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
 ทั้งนี้ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๑2 มกราคม ๒๕๕9
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๕9

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร
 ๙.๑  การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง ลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับคะแนนภาค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 ๑๐. การสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชี ผู้สอบผ่านการเลือกสรรในอัตราตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ
 - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 อัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป
 - ตำแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ชั่วคราวตามกฎหมายกำหนด
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่  ๑7  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


อวยพรทิพย์ ศรีเจริญ
(นางอวยพรทิพย์  ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

 ภาคผนวก  ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

  ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง มีรายละเอียด  ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานปลัดฯ)
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน อบต.  แผนอำเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
       หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  (กองคลัง) 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควรตามคำ
แนะนำ แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน
พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานจ้างทั่วไป
2.๑ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)    
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงานลักษณะ
ใช้แรงงานภาคสนามทั่วไป ภายใต้การควบคุมงานของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

รายละเอียดเพืิ่มเติมคลิกที่นี่
cr:perdsorbtoday


โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559
ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
หางาน กฎหมาย
หางาน จัดซื้อ
หางาน คลังสินค้า
หางาน โปรแกรมเมอร์
หางาน คอมพิวเตอร์
หางาน IT
หางาน ผู้จัดการทั่วไป
หางาน ผู้อำนวยการ
หางาน งานผู้บริหาร
หางาน งานบริการทั่วไป
หางาน บริกร
หางาน ธุรการ
หางาน ประสานงาน
หางาน คีย์ข้อมูล
หางาน การขาย
หางาน การตลาด
หางาน บัญชี
หางาน การเงิน
หางาน การธนาคาร
หางาน วิศวกร
หางาน นำเข้า
หางาน ส่งออก
หางาน งานด้านต่างประเทศ
หางาน โรงงาน
หางาน การผลิต
หางาน ควบคุมคุณภาพ
หางาน บุคคล
หางาน ฝึกอบรม
หางาน ล่าม
หางาน ไกด์
หางาน มัคคุเทศก์
หางาน งานท่องเที่ยว
หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
หางาน โลหะ
หางาน เครื่องยนต์
หางาน งานบันเทิง
หางาน นักแสดง
หางาน พริ๊ตตี้
หางาน นักดนตรี
หางาน นักร้อง
หางาน เลขานุการ
หางาน โยธา
หางาน สถาปัตย์
หางาน ออกแบบตกแต่ง
หางาน ก่อสร้าง
หางาน งานการศึกษา
หางาน วิชาการ
หางาน อาจารย์
หางาน วิทยาศาสตร์
หางาน เคมี
หางาน ชีวะ
หางาน สิ่งแวดล้อม
หางาน ส่งเอกสาร
หางาน ขับรถ
หางาน แม่บ้าน
หางาน รปภ.
หางาน Part-time
หางาน นักศึกษาฝึกงาน
หางาน ประชาสัมพันธ์
หางาน บริการลูกค้า
หางาน งานโฆษณา
หางาน Creative
หางาน ช่างภาพ
หางาน แพทย์
หางาน พยาบาล
หางาน เภสัช
หางาน งานเขียนแบบ
หางาน งานDrawing
หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
หางาน เสื้อผ้า
หางาน ช่างแพทเทิร์น
หางาน ดีไซด์เนอร์
หางาน งานด้านอาหาร
หางาน เครื่องดื่ม
หางาน กุ๊ก
หางาน สุขภาพความงาม
หางาน เสริมสวย
หางาน สปา
หางาน ฟิตเนส
หางาน พัฒนาธุรกิจ
หางาน พัฒนาองค์กรISO
หางาน นักข่าว
หางาน บรรณาธิการ
หางาน นักเขียน
หางาน แปลภาษา
หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
หางาน โภชนาการ
หางาน เศรษฐศาสตร์
หางาน สถิติ
หางาน งานวิจัย
หางาน หุ้น
หางาน การประกันภัย
หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
หางาน ออกแบบเว็บไซต์
หางาน กราฟฟิคดีไซด์
หางาน webmaster
หางาน เกษตร
หางาน ปศุสัตว์
หางาน ประมง
หางาน เหมืองแร่
หางาน อื่นๆ
หางาน กรุงเทพมหานคร
หางาน ปทุมธานี
หางาน นนทบุรี
หางาน สมุทรปราการ
หางาน นครสวรรค์
หางาน อุทัยธานี
หางาน ชัยนาท
หางาน ลพบุรี
หางาน สิงหบุรี
หางาน อ่างทอง
หางาน สระบุรี
หางาน อยุธยา
หางาน สุพรรณบุรี
หางาน กาญจนบุรี
หางาน นครปฐม
หางาน ราชบุรี
หางาน สมุทรสาคร
หางาน สมุทรสงคราม
หางาน เพชรบุรี
หางาน ประจวบคีรีขันธ์
หางาน นครนายก
หางาน ปราจีนบุรี
หางาน สระแก้ว
หางาน ฉะเชิงเทรา
หางาน ชลบุรี
หางาน ระยอง
หางาน จันทบุรี
หางาน ตราด
หางาน เชียงราย
หางาน เชียงใหม่
หางาน แม่ฮ่องสอน
หางาน พะเยา
หางาน น่าน
หางาน ลำปาง
หางาน ลำพูน
หางาน แพร่
หางาน อุตรดิตถ์
หางาน สุโขทัย
หางาน ตาก
หางาน พิษณุโลก
หางาน กำแพงเพชร
หางาน พิจิตร
หางาน เพชรบูรณ์
หางาน ชุมพร
หางาน ระนอง
หางาน สุราษฎร์ธานี
หางาน พังงา
หางาน ภูเก็ต
หางาน กระบี่
หางาน นครศรีธรรมราช
หางาน ตรัง
หางาน พัทลุง
หางาน สตูล
หางาน สงขลา
หางาน ปัตตานี
หางาน นราธิวาส
หางาน ยะลา
หางาน หนองคาย
หางาน เลย
หางาน หนองบัวลำภู
หางาน อุดรธานี
หางาน สกลนคร
หางาน นครพนม
หางาน ชัยภูมิ
หางาน ขอนแก่น
หางาน กาฬสินธ์
หางาน มุกดาหาร
หางาน มหาสารคาม
หางาน ร้อยเอ็ด
หางาน ยโสธร
หางาน อำนาจเจริญ
หางาน นครราชสีมา
หางาน บุรีรัมย์
หางาน สุรินทร์
หางาน ศรีสะเกษ
หางาน อุบลราชธานี
หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
หางาน สัมพันธวงศ์
หางาน คลองเตย
หางาน วัฒนา
หางาน บางคอแหลม
หางาน ยานนาวา
หางาน สาธร
หางาน ราษฎร์บูรณะ
หางาน ทุ่งครุ
หางาน จอมทอง
หางาน บางขุนเทียน
หางาน บางบอน
หางาน ภาษีเจริญ
หางาน หนองแขม
หางาน บางแค
หางาน ตลิ่งชัน
หางาน ทวีวัฒนา
หางาน พระนคร
หางาน ราชดำเนิน
หางาน ดอนเมือง
หางาน หลักสี่
หางาน บางเขน
หางาน สายไหม
หางาน คันนายาว
หางาน บางกะปิ
หางาน บึงกุ่ม
หางาน สะพานสูง
หางาน ประเวศ
หางาน อ่อนนุช
หางาน สวนหลวง
หางาน พระโขนง
หางาน บางนา
หางาน ดุสิต
หางาน ลาดพร้าว
หางาน ห้วยขวาง
หางาน วังทองหลาง
หางาน ปทุมวัน
หางาน พญาไท
หางาน ราชเทวี
หางาน สานเสนใน
หางาน ดินแดง
หางาน บางรัก
หางาน มีนบุรี
หางาน คลองสามวา
หางาน ลาดกระบัง
หางาน หนองจอก
หางาน คลองสาน
หางาน ธนบุรี
หางาน บางกอกใหญ่
หางาน บางกอกน้อย
หางาน บางพลัด
หางาน บางซื่อ
หางาน จตุจักร
สมัครงานกฎหมาย
สมัครงานจัดซื้อ
สมัครงานคลังสินค้า
สมัครงานโปรแกรมเมอร์
สมัครงานคอมพิวเตอร์
สมัครงานIT
สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
สมัครงานผู้อำนวยการ
สมัครงานงานผู้บริหาร
สมัครงานงานบริการทั่วไป
สมัครงานบริกร
สมัครงานธุรการ
สมัครงานประสานงาน
สมัครงานคีย์ข้อมูล
สมัครงานการขาย
สมัครงานการตลาด
สมัครงานบัญชี
สมัครงานการเงิน
สมัครงานการธนาคาร
สมัครงานวิศวกร
สมัครงานนำเข้า
สมัครงานส่งออก
สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
สมัครงานโรงงาน
สมัครงานการผลิต
สมัครงานควบคุมคุณภาพ
สมัครงานบุคคล
สมัครงานฝึกอบรม
สมัครงานล่าม
สมัครงานไกด์
สมัครงานมัคคุเทศก์
สมัครงานงานท่องเที่ยว
สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
สมัครงานโลหะ
สมัครงานเครื่องยนต์
สมัครงานงานบันเทิง
สมัครงานนักแสดง
สมัครงานพริ๊ตตี้
สมัครงานนักดนตรี
สมัครงานนักร้อง
สมัครงานเลขานุการ
สมัครงานโยธา
สมัครงานสถาปัตย์
สมัครงานออกแบบตกแต่ง
สมัครงานก่อสร้าง
สมัครงานงานการศึกษา
สมัครงานวิชาการ
สมัครงานอาจารย์
สมัครงานวิทยาศาสตร์
สมัครงานเคมี
สมัครงานชีวะ
สมัครงานสิ่งแวดล้อม
สมัครงานส่งเอกสาร
สมัครงานขับรถ
สมัครงานแม่บ้าน
สมัครงานรปภ.
สมัครงานPart-time
สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
สมัครงานประชาสัมพันธ์
สมัครงานบริการลูกค้า
สมัครงานงานโฆษณา
สมัครงานCreative
สมัครงานช่างภาพ
สมัครงานแพทย์
สมัครงานพยาบาล
สมัครงานเภสัช
สมัครงานงานเขียนแบบ
สมัครงานงานDrawing
สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สมัครงานเสื้อผ้า
สมัครงานช่างแพทเทิร์น
สมัครงานดีไซด์เนอร์
สมัครงานงานด้านอาหาร
สมัครงานเครื่องดื่ม
สมัครงานกุ๊ก
สมัครงานสุขภาพความงาม
สมัครงานเสริมสวย
สมัครงานสปา
สมัครงานฟิตเนส
สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
สมัครงานนักข่าว
สมัครงานบรรณาธิการ
สมัครงานนักเขียน
สมัครงานแปลภาษา
สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
สมัครงานโภชนาการ
สมัครงานเศรษฐศาสตร์
สมัครงานสถิติ
สมัครงานงานวิจัย
สมัครงานหุ้น
สมัครงานการประกันภัย
สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
สมัครงานwebmaster
สมัครงานเกษตร
สมัครงานปศุสัตว์
สมัครงานประมง
สมัครงานเหมืองแร่
สมัครงานอื่นๆ
สมัครงานกรุงเทพมหานคร
สมัครงานปทุมธานี
สมัครงานนนทบุรี
สมัครงานสมุทรปราการ
สมัครงานนครสวรรค์
สมัครงานอุทัยธานี
สมัครงานชัยนาท
สมัครงานลพบุรี
สมัครงานสิงหบุรี
สมัครงานอ่างทอง
สมัครงานสระบุรี
สมัครงานอยุธยา
สมัครงานสุพรรณบุรี
สมัครงานกาญจนบุรี
สมัครงานนครปฐม
สมัครงานราชบุรี
สมัครงานสมุทรสาคร
สมัครงานสมุทรสงคราม
สมัครงานเพชรบุรี
สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
สมัครงานนครนายก
สมัครงานปราจีนบุรี
สมัครงานสระแก้ว
สมัครงานฉะเชิงเทรา
สมัครงานชลบุรี
สมัครงานระยอง
สมัครงานจันทบุรี
สมัครงานตราด
สมัครงานเชียงราย
สมัครงานเชียงใหม่
สมัครงานแม่ฮ่องสอน
สมัครงานพะเยา
สมัครงานน่าน
สมัครงานลำปาง
สมัครงานลำพูน
สมัครงานแพร่
สมัครงานอุตรดิตถ์
สมัครงานสุโขทัย
สมัครงานตาก
สมัครงานพิษณุโลก
สมัครงานกำแพงเพชร
สมัครงานพิจิตร
สมัครงานเพชรบูรณ์
สมัครงานชุมพร
สมัครงานระนอง
สมัครงานสุราษฎร์ธานี
สมัครงานพังงา
สมัครงานภูเก็ต
สมัครงานกระบี่
สมัครงานนครศรีธรรมราช
สมัครงานตรัง
สมัครงานพัทลุง
สมัครงานสตูล
สมัครงานสงขลา
สมัครงานปัตตานี
สมัครงานนราธิวาส
สมัครงานยะลา
สมัครงานหนองคาย
สมัครงานเลย
สมัครงานหนองบัวลำภู
สมัครงานอุดรธานี
สมัครงานสกลนคร
สมัครงานนครพนม
สมัครงานชัยภูมิ
สมัครงานขอนแก่น
สมัครงานกาฬสินธ์
สมัครงานมุกดาหาร
สมัครงานมหาสารคาม
สมัครงานร้อยเอ็ด
สมัครงานยโสธร
สมัครงานอำนาจเจริญ
สมัครงานนครราชสีมา
สมัครงานบุรีรัมย์
สมัครงานสุรินทร์
สมัครงานศรีสะเกษ
สมัครงานอุบลราชธานี
สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมัครงานสัมพันธวงศ์
สมัครงานคลองเตย
สมัครงานวัฒนา
สมัครงานบางคอแหลม
สมัครงานยานนาวา
สมัครงานสาธร
สมัครงานราษฎร์บูรณะ
สมัครงานทุ่งครุ
สมัครงานจอมทอง
สมัครงานบางขุนเทียน
สมัครงานบางบอน
สมัครงานภาษีเจริญ
สมัครงานหนองแขม
สมัครงานบางแค
สมัครงานตลิ่งชัน
สมัครงานทวีวัฒนา
สมัครงานพระนคร
สมัครงานราชดำเนิน
สมัครงานดอนเมือง
สมัครงานหลักสี่
สมัครงานบางเขน
สมัครงานสายไหม
สมัครงานคันนายาว
สมัครงานบางกะปิ
สมัครงานบึงกุ่ม
สมัครงานสะพานสูง
สมัครงานประเวศ
สมัครงานอ่อนนุช
สมัครงานสวนหลวง
สมัครงานพระโขนง
สมัครงานบางนา
สมัครงานดุสิต
สมัครงานลาดพร้าว
สมัครงานห้วยขวาง
สมัครงานวังทองหลาง
สมัครงานปทุมวัน
สมัครงานพญาไท
สมัครงานราชเทวี
สมัครงานสานเสนใน
สมัครงานดินแดง
สมัครงานบางรัก
สมัครงานมีนบุรี
สมัครงานคลองสามวา
สมัครงานลาดกระบัง
สมัครงานหนองจอก
สมัครงานคลองสาน
สมัครงานธนบุรี
สมัครงานบางกอกใหญ่
สมัครงานบางกอกน้อย
สมัครงานบางพลัด
สมัครงานบางซื่อ
สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ