เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา
  ค้นหางานราชการ :    


งานราชการ > เปิดรับสมัครอีกแล้ว..!! ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่...

เปิดรับสมัครอีกแล้ว..!! ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ม.ค.59
 1. งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1.รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการตลาด คู่แข่งขัน และกฎระเบียบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กในด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา เงื่อนไขการส่งเสริมและการสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทั้งของธนาคารและคู่แข่ง เพื่อออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสภาวะตลาด

2.ร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คู่แข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านธนาคาร

3.ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ระบบงานเทคโนโลยี ระบบงานบัญชี ระบบงานบริการ และระบบการปฏิบัติการ เป็นต้น

4.ร่วมดำเนินการ ทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) พร้อมดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

5.ศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด

6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดราคา เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ และการขออนุมัติออกผลิตภัณฑ์จากธนาคาร

7.ร่วมวางแผนเพื่อกำหนดส่วนแบ่งตลาด เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

8.จัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย และขออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ

9.ร่วมจัดทำแผนการขาย แผนกิจกรรม และตารางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานขายของสาขาและหน่วยงานอื่นๆ

10.จัดทำหนังสือเวียน และประกาศอัตราดอกเบี้ย

11.จัดทำคู่มือ การพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขาและหน่วยงานอื่น

 

2.งานวิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กภายในหน่วยงาน
 2. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดและออกแบบระบบงาน
 3. รวบรวมและจัดทำ Specification & Requirement พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน IT Process
 4. ดำเนินการด้าน การวางแผนการทดสอบ จัดเตรียมข้อมูลการทดสอบพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) รวมถึงตรวจสอบและตรวจรับระบบงาน (User Signoff) พร้อมร่วมกำหนดแผนการนำระบบออกใช้งาน (Implement)
 5. วิเคราะห์ผล กระทบของระบบงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกให้บริการ พร้อมดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 6. ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานตาม Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. จัดทำรายงานผล การปฏิบัติงาน และประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงาน จากหน่วยงานข้อมูลการตลาด ทำการวิเคราะห์ พร้อมติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณค่าต่อธนาคารและต่อลูกค้า โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการสร้างกำไร รวมถึงรวบรวมข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างมูลค่าให้กับธนาคาร


3.งานบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านธนาคาร
 2. ศึกษาข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางการตลาด และศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด และสื่อสารผลิตภัณฑ์
 3. ดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 4. ดำเนินการยื่นขออนุญาต ต่อใบอนุญาต จัดเก็บใบอนุญาต และบันทึกข้อตกลงการประกอบธุรกิจพันธมิตรของธนาคาร
 5. ร่วมคัดเลือก บริษัทพันธมิตรในการเข้าร่วมธุรกิจกับธนาคาร เจรจาต่อรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ฐานะของบริษัท จัดทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท (MOU) และจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
 6. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนงานส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้พนักงานแนะนำหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 7. ร่วมกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจใช้บริการอย่างรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณการใช้บริการ
 8. ร่วมพัฒนาวิธี ส่งเสริมการขาย และช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในธนาคาร เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. จัดทำคู่มือการพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  รวมถึงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขาและหน่วยงานอื่น
 10. จัดอบรมสัมมนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้กับหน่วยงานภายในธนาคาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมทักษะทางการตลาด ให้เป็นนักการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

 

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน การพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส่ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

               

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มกราคม 2559  

 

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559
ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
หางาน กฎหมาย
หางาน จัดซื้อ
หางาน คลังสินค้า
หางาน โปรแกรมเมอร์
หางาน คอมพิวเตอร์
หางาน IT
หางาน ผู้จัดการทั่วไป
หางาน ผู้อำนวยการ
หางาน งานผู้บริหาร
หางาน งานบริการทั่วไป
หางาน บริกร
หางาน ธุรการ
หางาน ประสานงาน
หางาน คีย์ข้อมูล
หางาน การขาย
หางาน การตลาด
หางาน บัญชี
หางาน การเงิน
หางาน การธนาคาร
หางาน วิศวกร
หางาน นำเข้า
หางาน ส่งออก
หางาน งานด้านต่างประเทศ
หางาน โรงงาน
หางาน การผลิต
หางาน ควบคุมคุณภาพ
หางาน บุคคล
หางาน ฝึกอบรม
หางาน ล่าม
หางาน ไกด์
หางาน มัคคุเทศก์
หางาน งานท่องเที่ยว
หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
หางาน โลหะ
หางาน เครื่องยนต์
หางาน งานบันเทิง
หางาน นักแสดง
หางาน พริ๊ตตี้
หางาน นักดนตรี
หางาน นักร้อง
หางาน เลขานุการ
หางาน โยธา
หางาน สถาปัตย์
หางาน ออกแบบตกแต่ง
หางาน ก่อสร้าง
หางาน งานการศึกษา
หางาน วิชาการ
หางาน อาจารย์
หางาน วิทยาศาสตร์
หางาน เคมี
หางาน ชีวะ
หางาน สิ่งแวดล้อม
หางาน ส่งเอกสาร
หางาน ขับรถ
หางาน แม่บ้าน
หางาน รปภ.
หางาน Part-time
หางาน นักศึกษาฝึกงาน
หางาน ประชาสัมพันธ์
หางาน บริการลูกค้า
หางาน งานโฆษณา
หางาน Creative
หางาน ช่างภาพ
หางาน แพทย์
หางาน พยาบาล
หางาน เภสัช
หางาน งานเขียนแบบ
หางาน งานDrawing
หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
หางาน เสื้อผ้า
หางาน ช่างแพทเทิร์น
หางาน ดีไซด์เนอร์
หางาน งานด้านอาหาร
หางาน เครื่องดื่ม
หางาน กุ๊ก
หางาน สุขภาพความงาม
หางาน เสริมสวย
หางาน สปา
หางาน ฟิตเนส
หางาน พัฒนาธุรกิจ
หางาน พัฒนาองค์กรISO
หางาน นักข่าว
หางาน บรรณาธิการ
หางาน นักเขียน
หางาน แปลภาษา
หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
หางาน โภชนาการ
หางาน เศรษฐศาสตร์
หางาน สถิติ
หางาน งานวิจัย
หางาน หุ้น
หางาน การประกันภัย
หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
หางาน ออกแบบเว็บไซต์
หางาน กราฟฟิคดีไซด์
หางาน webmaster
หางาน เกษตร
หางาน ปศุสัตว์
หางาน ประมง
หางาน เหมืองแร่
หางาน อื่นๆ
หางาน กรุงเทพมหานคร
หางาน ปทุมธานี
หางาน นนทบุรี
หางาน สมุทรปราการ
หางาน นครสวรรค์
หางาน อุทัยธานี
หางาน ชัยนาท
หางาน ลพบุรี
หางาน สิงหบุรี
หางาน อ่างทอง
หางาน สระบุรี
หางาน อยุธยา
หางาน สุพรรณบุรี
หางาน กาญจนบุรี
หางาน นครปฐม
หางาน ราชบุรี
หางาน สมุทรสาคร
หางาน สมุทรสงคราม
หางาน เพชรบุรี
หางาน ประจวบคีรีขันธ์
หางาน นครนายก
หางาน ปราจีนบุรี
หางาน สระแก้ว
หางาน ฉะเชิงเทรา
หางาน ชลบุรี
หางาน ระยอง
หางาน จันทบุรี
หางาน ตราด
หางาน เชียงราย
หางาน เชียงใหม่
หางาน แม่ฮ่องสอน
หางาน พะเยา
หางาน น่าน
หางาน ลำปาง
หางาน ลำพูน
หางาน แพร่
หางาน อุตรดิตถ์
หางาน สุโขทัย
หางาน ตาก
หางาน พิษณุโลก
หางาน กำแพงเพชร
หางาน พิจิตร
หางาน เพชรบูรณ์
หางาน ชุมพร
หางาน ระนอง
หางาน สุราษฎร์ธานี
หางาน พังงา
หางาน ภูเก็ต
หางาน กระบี่
หางาน นครศรีธรรมราช
หางาน ตรัง
หางาน พัทลุง
หางาน สตูล
หางาน สงขลา
หางาน ปัตตานี
หางาน นราธิวาส
หางาน ยะลา
หางาน หนองคาย
หางาน เลย
หางาน หนองบัวลำภู
หางาน อุดรธานี
หางาน สกลนคร
หางาน นครพนม
หางาน ชัยภูมิ
หางาน ขอนแก่น
หางาน กาฬสินธ์
หางาน มุกดาหาร
หางาน มหาสารคาม
หางาน ร้อยเอ็ด
หางาน ยโสธร
หางาน อำนาจเจริญ
หางาน นครราชสีมา
หางาน บุรีรัมย์
หางาน สุรินทร์
หางาน ศรีสะเกษ
หางาน อุบลราชธานี
หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
หางาน สัมพันธวงศ์
หางาน คลองเตย
หางาน วัฒนา
หางาน บางคอแหลม
หางาน ยานนาวา
หางาน สาธร
หางาน ราษฎร์บูรณะ
หางาน ทุ่งครุ
หางาน จอมทอง
หางาน บางขุนเทียน
หางาน บางบอน
หางาน ภาษีเจริญ
หางาน หนองแขม
หางาน บางแค
หางาน ตลิ่งชัน
หางาน ทวีวัฒนา
หางาน พระนคร
หางาน ราชดำเนิน
หางาน ดอนเมือง
หางาน หลักสี่
หางาน บางเขน
หางาน สายไหม
หางาน คันนายาว
หางาน บางกะปิ
หางาน บึงกุ่ม
หางาน สะพานสูง
หางาน ประเวศ
หางาน อ่อนนุช
หางาน สวนหลวง
หางาน พระโขนง
หางาน บางนา
หางาน ดุสิต
หางาน ลาดพร้าว
หางาน ห้วยขวาง
หางาน วังทองหลาง
หางาน ปทุมวัน
หางาน พญาไท
หางาน ราชเทวี
หางาน สานเสนใน
หางาน ดินแดง
หางาน บางรัก
หางาน มีนบุรี
หางาน คลองสามวา
หางาน ลาดกระบัง
หางาน หนองจอก
หางาน คลองสาน
หางาน ธนบุรี
หางาน บางกอกใหญ่
หางาน บางกอกน้อย
หางาน บางพลัด
หางาน บางซื่อ
หางาน จตุจักร
สมัครงานกฎหมาย
สมัครงานจัดซื้อ
สมัครงานคลังสินค้า
สมัครงานโปรแกรมเมอร์
สมัครงานคอมพิวเตอร์
สมัครงานIT
สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
สมัครงานผู้อำนวยการ
สมัครงานงานผู้บริหาร
สมัครงานงานบริการทั่วไป
สมัครงานบริกร
สมัครงานธุรการ
สมัครงานประสานงาน
สมัครงานคีย์ข้อมูล
สมัครงานการขาย
สมัครงานการตลาด
สมัครงานบัญชี
สมัครงานการเงิน
สมัครงานการธนาคาร
สมัครงานวิศวกร
สมัครงานนำเข้า
สมัครงานส่งออก
สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
สมัครงานโรงงาน
สมัครงานการผลิต
สมัครงานควบคุมคุณภาพ
สมัครงานบุคคล
สมัครงานฝึกอบรม
สมัครงานล่าม
สมัครงานไกด์
สมัครงานมัคคุเทศก์
สมัครงานงานท่องเที่ยว
สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
สมัครงานโลหะ
สมัครงานเครื่องยนต์
สมัครงานงานบันเทิง
สมัครงานนักแสดง
สมัครงานพริ๊ตตี้
สมัครงานนักดนตรี
สมัครงานนักร้อง
สมัครงานเลขานุการ
สมัครงานโยธา
สมัครงานสถาปัตย์
สมัครงานออกแบบตกแต่ง
สมัครงานก่อสร้าง
สมัครงานงานการศึกษา
สมัครงานวิชาการ
สมัครงานอาจารย์
สมัครงานวิทยาศาสตร์
สมัครงานเคมี
สมัครงานชีวะ
สมัครงานสิ่งแวดล้อม
สมัครงานส่งเอกสาร
สมัครงานขับรถ
สมัครงานแม่บ้าน
สมัครงานรปภ.
สมัครงานPart-time
สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
สมัครงานประชาสัมพันธ์
สมัครงานบริการลูกค้า
สมัครงานงานโฆษณา
สมัครงานCreative
สมัครงานช่างภาพ
สมัครงานแพทย์
สมัครงานพยาบาล
สมัครงานเภสัช
สมัครงานงานเขียนแบบ
สมัครงานงานDrawing
สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สมัครงานเสื้อผ้า
สมัครงานช่างแพทเทิร์น
สมัครงานดีไซด์เนอร์
สมัครงานงานด้านอาหาร
สมัครงานเครื่องดื่ม
สมัครงานกุ๊ก
สมัครงานสุขภาพความงาม
สมัครงานเสริมสวย
สมัครงานสปา
สมัครงานฟิตเนส
สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
สมัครงานนักข่าว
สมัครงานบรรณาธิการ
สมัครงานนักเขียน
สมัครงานแปลภาษา
สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
สมัครงานโภชนาการ
สมัครงานเศรษฐศาสตร์
สมัครงานสถิติ
สมัครงานงานวิจัย
สมัครงานหุ้น
สมัครงานการประกันภัย
สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
สมัครงานwebmaster
สมัครงานเกษตร
สมัครงานปศุสัตว์
สมัครงานประมง
สมัครงานเหมืองแร่
สมัครงานอื่นๆ
สมัครงานกรุงเทพมหานคร
สมัครงานปทุมธานี
สมัครงานนนทบุรี
สมัครงานสมุทรปราการ
สมัครงานนครสวรรค์
สมัครงานอุทัยธานี
สมัครงานชัยนาท
สมัครงานลพบุรี
สมัครงานสิงหบุรี
สมัครงานอ่างทอง
สมัครงานสระบุรี
สมัครงานอยุธยา
สมัครงานสุพรรณบุรี
สมัครงานกาญจนบุรี
สมัครงานนครปฐม
สมัครงานราชบุรี
สมัครงานสมุทรสาคร
สมัครงานสมุทรสงคราม
สมัครงานเพชรบุรี
สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
สมัครงานนครนายก
สมัครงานปราจีนบุรี
สมัครงานสระแก้ว
สมัครงานฉะเชิงเทรา
สมัครงานชลบุรี
สมัครงานระยอง
สมัครงานจันทบุรี
สมัครงานตราด
สมัครงานเชียงราย
สมัครงานเชียงใหม่
สมัครงานแม่ฮ่องสอน
สมัครงานพะเยา
สมัครงานน่าน
สมัครงานลำปาง
สมัครงานลำพูน
สมัครงานแพร่
สมัครงานอุตรดิตถ์
สมัครงานสุโขทัย
สมัครงานตาก
สมัครงานพิษณุโลก
สมัครงานกำแพงเพชร
สมัครงานพิจิตร
สมัครงานเพชรบูรณ์
สมัครงานชุมพร
สมัครงานระนอง
สมัครงานสุราษฎร์ธานี
สมัครงานพังงา
สมัครงานภูเก็ต
สมัครงานกระบี่
สมัครงานนครศรีธรรมราช
สมัครงานตรัง
สมัครงานพัทลุง
สมัครงานสตูล
สมัครงานสงขลา
สมัครงานปัตตานี
สมัครงานนราธิวาส
สมัครงานยะลา
สมัครงานหนองคาย
สมัครงานเลย
สมัครงานหนองบัวลำภู
สมัครงานอุดรธานี
สมัครงานสกลนคร
สมัครงานนครพนม
สมัครงานชัยภูมิ
สมัครงานขอนแก่น
สมัครงานกาฬสินธ์
สมัครงานมุกดาหาร
สมัครงานมหาสารคาม
สมัครงานร้อยเอ็ด
สมัครงานยโสธร
สมัครงานอำนาจเจริญ
สมัครงานนครราชสีมา
สมัครงานบุรีรัมย์
สมัครงานสุรินทร์
สมัครงานศรีสะเกษ
สมัครงานอุบลราชธานี
สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมัครงานสัมพันธวงศ์
สมัครงานคลองเตย
สมัครงานวัฒนา
สมัครงานบางคอแหลม
สมัครงานยานนาวา
สมัครงานสาธร
สมัครงานราษฎร์บูรณะ
สมัครงานทุ่งครุ
สมัครงานจอมทอง
สมัครงานบางขุนเทียน
สมัครงานบางบอน
สมัครงานภาษีเจริญ
สมัครงานหนองแขม
สมัครงานบางแค
สมัครงานตลิ่งชัน
สมัครงานทวีวัฒนา
สมัครงานพระนคร
สมัครงานราชดำเนิน
สมัครงานดอนเมือง
สมัครงานหลักสี่
สมัครงานบางเขน
สมัครงานสายไหม
สมัครงานคันนายาว
สมัครงานบางกะปิ
สมัครงานบึงกุ่ม
สมัครงานสะพานสูง
สมัครงานประเวศ
สมัครงานอ่อนนุช
สมัครงานสวนหลวง
สมัครงานพระโขนง
สมัครงานบางนา
สมัครงานดุสิต
สมัครงานลาดพร้าว
สมัครงานห้วยขวาง
สมัครงานวังทองหลาง
สมัครงานปทุมวัน
สมัครงานพญาไท
สมัครงานราชเทวี
สมัครงานสานเสนใน
สมัครงานดินแดง
สมัครงานบางรัก
สมัครงานมีนบุรี
สมัครงานคลองสามวา
สมัครงานลาดกระบัง
สมัครงานหนองจอก
สมัครงานคลองสาน
สมัครงานธนบุรี
สมัครงานบางกอกใหญ่
สมัครงานบางกอกน้อย
สมัครงานบางพลัด
สมัครงานบางซื่อ
สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ